PRIVACYVERKLARING KLANTEN & LEVERANCIERS

Spijkstaal International B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onder Spijkstaal International B.V. wordt verstaan Spijkstaal International B.V. en al haar Europese meerderheidsdeelnemingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Spijkstaal International B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor de inkoop, verkoop, inhuur, verhuur van goederen en/of diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam, voornamen, voorletters, geslacht;
- Adres, postcode en woonplaats (privacy);
- Zakelijk(e) telefoonnummer(s), e-mailadres en soortgelijke voor communicatiebenodigde gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Spijkstaal International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
- om contact met u op de kunnen nemen naar aanleiding van een geplaatste bestelling / order;
- om contact met u op te nemen naar aanleiding van het door u ingevulde contactformulier;
- om onze nieuwsbrief naar u te versturen, indien u zich daarvoor heeft ingeschreven;
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- voor het doen van bestellingen / orders;
- voor het verwerken en uitvoeren van door u gedane bestellingen / orders;
- om goederen en/of diensten die door u worden besteld af te (kunnen) leveren;
- voor de financiële administratie;
- ter uitvoering van een overeenkomst;
- voor marketingdoeleinden;
- voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Spijkstaal International B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spijkstaal International B.V.) bij betrokken is.

Bewaartermijn
Spijkstaal International B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarom een bewaartermijn van 7 jaar na afhandeling laatste order/bestelling. Gedurende deze termijn kan het nog nodig zijn om contact met u op te nemen voor een van de doelen genoemd in deze privacyverklaring.

Delen van persoonsgegevens met derden
Spijkstaal International B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan wet- en regelgeving, een rechterlijk bevel of een verzoek van de overheid of om onszelf te kunnen verdedigen in juridische procedures.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spijkstaal International B.V. en u heeft het recht op overdracht van gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u in ons bezit hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spijkstaal.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Spijkstaal International B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spijkstaal International B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@spijkstaal.nl.